Statut klubu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Ludowy Zespół Sportowy Legion Krępsko, zwane dalej „Klubem", jest dobrowolnym samorządnym i trwałym zrzeszeniem, nie prowadzącym działalności gospodarczej.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem wsi Krępsko oraz-gminy Szydłowo.
 2. Siedziba Klubu mieści się w Krępsku.

§3

Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18.01.1996r. o kulturze fizycznej i ustawy z dnia 07.04.1989r.- Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych. Decyzje w tych prawach podejmuje Zarząd

§5

Klub używa pieczęci, odznak i znaków o organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§6

Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Cele Klubu:

 1. propagowanie piłki nożnej wśród regionu w miejscowości Krępsko i jej okolicach
 2. prowadzenie szkolenia i rozgrywek męskiej piłki nożnej reprezentującej wieś na szczeblu wojewódzkim, centralnym oraz za granicą

§8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie zasad sportu
 2. Organizowanie lub pomoc w organizowaniu treningów sportowych, obozów szkoleniowych i sportowych
 3. Działalność integracyjną członków klubu
 4. Współprace z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i władzami samorządowymi

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych

§10

 1. członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni, posiadający pełną sprawność do czynności prawnych obywatele polscy, oraz cudzoziemcy niemający zamieszkania na terytorium RP
 2. członkami zwyczajnymi mogą być małoletni w wieku od 16-18 lat, z tym, że Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być członkami zwyczajnymi Klubu, lecz nie posiadają oni prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§11

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające, popierające i wspierające

realizacje celów i zadań określonych statutem, które deklarują pomoc finansowa.

§12

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu,

po złożeniu przez zainteresowanych pisemnej deklaracji członkowskiej.

§13

Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ustawy 2 i 3 ustawy- Prawo o stowarzyszeniach,
 2. Zgłaszać wioski i postulaty wobec władz Klubu, a także oceniać ich działalność,
 3. Uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 4. Korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych Klubu podczas zajęć treningowych, na zasadach określonych przez Zarząd,
 5. Korzystać z innych uprawnień wynikających z ustaw władz Klubu.

§14

Członkowie wspierający maja prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§15

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. Aktywne uczestniczenie w działalności Klubu i realizacji jego celów i zadań,
 2. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. Regularne opłacanie składek członkowskich i wywiązywanie się z zadeklarowanych

świadczeń.

§16

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji

celów statutowych Klubu.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego

wyborczego i głosu stanowiącego Walnych Zebraniach.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§17

1. Członkostwo w Klubie ustaje w skutek:

1) Wstąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2) Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:

 1. Umyślnego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz,
 2. Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 2 lat,
 3. Działania na szkodę Klubu,
 4. Nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku,

3) Utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

4) Śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego zebrania

Członków terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje

odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§19

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych osób spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§20

1. Najwyższa władzą Klubu jest Walne Zebranie. Zebranie może być

zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd

co cztery lata. Termin zebrania, miejsce i porządek obrad powinny być

podane do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed zebraniem.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:

a) Własnej inicjatywy,

b) Wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) Na wniosek 1/3 członków

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie, tego samego dnia, po upływie pół godziny od pierwszego terminu, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków.

§22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu,
 6. Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

h) Nadawanie godności członka honorowego, na wniosek Zarządu.

 1. Walne zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§23

 1. Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków, liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie
 2. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza, a gdy Zarząd jest w szerszym składzie także skarbnika i trzech członków.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu,
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 4. Przyjmowanie i skreślanie członków,
 5. Uchwalanie okresowych planów pracy Klubu i preliminarzy budżetowych,
 6. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. Składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 9. Powoływanie nowych sekcji i zasad ich działania,
 10. Współpraca z dyrekcjami szkół, władzami państwowymi, samorządowymi oraz sportowymi
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania członków w tym przyznawanie stypendiów, pozbawiania funkcji oraz zawieszania w obowiązkach członków i rozpatrywanie odwołań,
 12. Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zleceń pokontrolnych,
 13. Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

§25

 1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania z wyjątkiem członka, którego zawieszenie lub zawieszenie dotyczy.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej klubu,
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Klubu, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
 5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Klubu, działań Zarządu.

Rozdział V Wyróżnienia i kary

§28

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§29

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Klubu- Zarządowi przysługuje- zgodnie z
regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie- prawo wymierzenia następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszeniach w prawach członka na okres 12 miesięcy,

d) wykluczenie spośród grona członków klubu.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołanie się do Walnego

Zebrania w terminie 30 dni.

 1. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI Majątek i fundusze klubu

§30

 1. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości, oraz środki finansowe
 2. Na środki finansowe składają się:
 1. Składki członkowskie,
 2. Darowizny i zapisy,
 3. Dotacje na zadania państwowe zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
 4. Dotacja na zadania zlecone przez samorządy terytorialne,
 5. Dochody z organizowanych przez klub zawodów i imprez sportowych,
 6. Dochody z ofiarności publicznej.

§31

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, do zaciągania
zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów w imieniu Klubu uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu działających łącznie

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa

Rozdział VII Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§32

Zmiana Statutu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§33

Rozwiązanie się Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

Uchwala w sprawie rozwiązania się Klubu powinna skreślać tryb likwidacji oraz powoływać

likwidatora, który przeprowadzi likwidacje Klubu.

Walne Zebranie wskazuje także cel, na który przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego

zobowiązań.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości